1
مرحله

واریز مبلغ به شماره کارت زیر به نام آقای موسوی :

****-****-****-****

2
مرحله

سپس با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید :

09125066172 *** 09124204985